Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
   คุณชอบการบริการหน่วยงานใดที่สุด

          แพทย์
          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          ฝ่ายเภสัชกรรม
          ฝ่ายทันตกรรม
          งานชันสูตรฯ
          งานรังสีวิทยา
          งานแผนงานฯ
          งานแพทย์แผนไทย
          งานประกันสุขภาพ
          งานกลุ่มการพยาบาล
          งานผู้ป่วยนอก
          งานผู้ป่วยใน
          งานห้องคลอดห้องผ่าตัด
          งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
          งานคลินิกพิเศษ
          PCU เมืองเพีย
          งานซักฟอก
          งานจ่ายกลาง
          พนักงานทำความสะอาด
          งานกายภาพบำบัด