Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูล

สรุปผลการปฏิบัติงาน คปสอ
1   บันทึกข้อความรายงานผลรายชื่อผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 279.96 KB
2   ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องข้าราชการผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 279.96 KB
3   บัญชีรายชื่อผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เม.ย ๖๒ – ก.ย.๖๒) 926.16 KB
4   บันทึกขอความ และแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลกุดจับผ่านเว็บไซต์ 273.45 KB
5   ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องข้าราชการผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบเมษายน 2563 868.10 KB
6   บัญชีรายชื่อผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๑ เมษายน 2563 7.37 MB
7   บันทึกขอความ และแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลกุดจับผ่านเว็บไซต์ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และดีมาก รอบเมษายน 2563 89.75 KB