Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
คำสั่ง ผู้ปิดประกาศ และปลดประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  24 ธันวาคม 2561  506
2  กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง  0 543  433
3  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  28 มิถุนายน 2557  1,555
4  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการ  21 พฤศจิกายน 2561  574
5  สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 280000  31 มีนาคม 2558  881
6  สอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 300,000  11 กรกฎาคม 2554  1,570
7  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เปลเข็น stretcher 120,000  14 กรกฎาคม 2553  1,713
8  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ  18 ธันวาคม 2560  682
9  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ รอบไตรมาส 3 ไม่มี  11 มิถุนายน 2561  623
10  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ  18 ธันวาคม 2560  681