Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข

ทำเนียบผู้อำนวยการ


นายแพทย์ประพนธ์   เครือเจริญ   พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ
โทร 042291320 ต่อ 210
โทรศัพย์มือถือ 095-4962893


นายแพทย์สามภพ   คำบุรี    พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓
นายแพทย์คิมหันต์   ยงรัตนกิจ   พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔
นายแพทย์เกรียงศักดิ์   เอกพงษ์   พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕
นายแพทย์วีระชัย   ทีหลวง   พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
นายแพทย์ไพโรจน์   พัวพันธ์   พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๔
นายแพทย์ดำรงค์   วิจิตรชัย   พ.ศ. ๒๕๕๕ - (ม.ค. - เม.ย. ๒๕๔๕)
นายแพทย์ธีระศักดิ์   เหล่าอรุณ    พ.ศ. ๒๕๕๕ - (เม.ย. - ธ.ค. ๒๕๔๕)

นายแพทย์สุรพงษ์   ผดุงเวียง   พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๐