Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข

รายชื่อบุคลากร งานรังสีวิทยา

น.พ.ประพนธ์ เครือเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 

นายสมบูรณ์ กิจเวชเจริญ

 

นายสุชาติ เรืองโรจน์