Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
รพ.สต.ตาลเลียน


จำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ 814    หลังคาเรือน
จำนวนครอบครัว     814    ครอบครัว
จำนวนประชากรกลางปี       3,386   คน    (1 กค. 2549)
เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย     8 คน1.นายดาว   สอนเพ็ง
    หัวหน้าสถานีอนามัย
2.นางนิ่มนวล   ประดับสุข
    พยาบาลวิชาชีพ 6
3.นายวิทยา   พันแฮด
    นักวิชาการสาธารณสุข 5
4.นางอังคณา      เรืองวิวัฒน์วิทยา
    เจ้าพนักงานทันตาภิบาล
5.นางลัดดาวัลย์   ศรีหาวงษ์
ธุรการ
6.นางสุนันทา   หมื่นศรี
พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
8.นางทองเลื่อน   โมครัตน์
    พนักงานทำความสะอาด
7.นางสมหมาย   คำผาย
หมอนวด

ไฟล์คืนข้อมูลรพ.สต.ตาลเลียน รายเดือน จากโรงพยาบาลกุดจับ
ลำดับที่  ชื่อไฟล์คืนข้อมูล ขนาดไฟล์ View Download
1   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 43.94 KB
2   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 44.26 KB
3   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2557 44.00 KB
4   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2557 7.85 KB
5   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 45.97 KB
6   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2557 45.51 KB
7   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556 43.11 KB
8   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 43.93 KB
9   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2556 43.02 KB
10   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2556 43.59 KB
11   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2556 42.65 KB
12   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 43.98 KB
13   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 43.93 KB
14   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 43.88 KB
15   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2556 43.46 KB
16   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2556 43.18 KB
17   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 43.85 KB
18   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2556 43.37 KB
19   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2555 43.13 KB
20   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
21   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
22   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
23   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
24   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
25   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
26   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
27   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
28   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
29   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
30   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 55.50 KB
31   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 42.41 KB
32   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 42.41 KB
33   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 42.41 KB
34   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 42.41 KB
35   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 42.41 KB
36   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 42.41 KB
37   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 42.41 KB
38   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 42.41 KB
39   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 42.41 KB
40   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 42.41 KB
41   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555 43.06 KB
42   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555 43.06 KB
43   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555 43.06 KB
44   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555 43.06 KB
45   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555 43.06 KB
46   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555 43.06 KB
47   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555 43.06 KB
48   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555 43.06 KB
49   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555 43.06 KB
50   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2555 43.06 KB
51   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 38.60 KB
52   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2555 54.35 KB
53   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 38.53 KB
54   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2555 54.54 KB
55   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 38.99 KB
56   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2555 53.70 KB
57   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 39.20 KB
58   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2555 54.32 KB
59   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 39.24 KB
60   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2555 53.36 KB
61   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 38.49 KB
62   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2555 54.08 KB
63   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 38.30 KB
64   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2555 52.47 KB
65   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 38.54 KB
66   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2555 54.01 KB
67   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 38.55 KB
68   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2555 54.42 KB
69   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 38.72 KB
70   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2555 54.58 KB
71   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 63.55 KB
72   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 45.01 KB
73   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2555 63.60 KB
74   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 44.84 KB
75   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 63.98 KB
76   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 45.20 KB
77   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน เมษายน 2555 62.97 KB
78   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2555 44.85 KB
79   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มีนาคม 2555 62.61 KB
80   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555 44.27 KB
81   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 65.36 KB
82   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 45.15 KB
83   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มกราคม 2555 62.98 KB
84   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555 44.96 KB
85   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน ธันวาคม 2554 63.56 KB
86   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 44.45 KB
87   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 62.88 KB
88   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 59.51 KB
89   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 44.69 KB
90   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2555 59.86 KB
91   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 44.92 KB
92   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 55.97 KB
93   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 45.35 KB
94   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน เมษายน 2555 59.44 KB
95   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2555 45.23 KB
96   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มีนาคม 2555 58.06 KB
97   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555 44.38 KB
98   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 53.75 KB
99   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 45.15 KB
100   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มกราคม 2555 60.26 KB
101   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555 44.47 KB
102   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน ธันวาคม 2554 60.86 KB
103   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 44.91 KB
104   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 55.42 KB
105   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 45.12 KB
106   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 62.61 KB
107   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 45.36 KB
108   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2555 61.91 KB
109   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 45.05 KB
110   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 63.85 KB
111   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 45.74 KB
112   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน เมษายน 2555 64.12 KB
113   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2555 45.51 KB
114   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มีนาคม 2555 61.77 KB
115   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555 44.55 KB
116   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 92.81 KB
117   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 45.25 KB
118   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มกราคม 2555 62.94 KB
119   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555 44.89 KB
120   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน ธันวาคม 2554 62.82 KB
121   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 44.82 KB
122   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 64.14 KB
123   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 45.36 KB
124   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 63.79 KB
125   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 45.31 KB
126   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2555 63.14 KB
127   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 45.38 KB
128   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 63.87 KB
129   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 45.99 KB
130   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน เมษายน 2555 63.69 KB
131   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2555 44.80 KB
132   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มีนาคม 2555 63.20 KB
133   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555 44.79 KB
134   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 64.34 KB
135   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 45.64 KB
136   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มกราคม 2555 57.10 KB
137   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555 44.71 KB
138   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน ธันวาคม 2554 63.60 KB
139   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 45.32 KB
140   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 62.83 KB
141   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 45.33 KB
142   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 60.54 KB
143   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 45.64 KB
144   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2555 60.84 KB
145   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 45.27 KB
146   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 61.69 KB
147   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 46.10 KB
148   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน เมษายน 2555 62.47 KB
149   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2555 45.47 KB
150   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มีนาคม 2555 62.21 KB
151   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555 44.55 KB
152   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 63.12 KB
153   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 45.41 KB
154   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มกราคม 2555 59.45 KB
155   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555 44.21 KB
156   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน ธันวาคม 2554 63.90 KB
157   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 44.88 KB
158   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 61.95 KB
159   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 45.58 KB
160   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 61.84 KB
161   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 44.85 KB
162   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2555 62.78 KB
163   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 44.91 KB
164   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 63.84 KB
165   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 45.28 KB
166   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน เมษายน 2555 62.85 KB
167   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2555 45.08 KB
168   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มีนาคม 2555 61.72 KB
169   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555 44.11 KB
170   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 63.42 KB
171   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 45.31 KB
172   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มกราคม 2555 62.81 KB
173   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555 44.40 KB
174   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน ธันวาคม 2554 62.41 KB
175   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 44.77 KB
176   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 62.52 KB
177   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 44.59 KB
178   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 62.23 KB
179   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 44.57 KB
180   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2555 60.62 KB
181   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 44.83 KB
182   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 61.65 KB
183   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 45.07 KB
184   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน เมษายน 2555 63.43 KB
185   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2555 44.28 KB
186   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มีนาคม 2555 59.01 KB
187   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555 44.25 KB
188   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 61.23 KB
189   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 44.81 KB
190   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มกราคม 2555 62.98 KB
191   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555 44.46 KB
192   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน ธันวาคม 2554 62.21 KB
193   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 44.25 KB
194   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 61.61 KB
195   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 44.74 KB
196   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 61.61 KB
197   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 44.67 KB
198   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2555 62.45 KB
199   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 44.41 KB
200   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 62.47 KB
201   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 44.88 KB
202   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน เมษายน 2555 62.69 KB
203   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2555 44.79 KB
204   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มีนาคม 2555 62.30 KB
205   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555 44.15 KB
206   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 62.72 KB
207   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 45.02 KB
208   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มกราคม 2555 61.33 KB
209   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555 44.09 KB
210   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน ธันวาคม 2554 62.37 KB
211   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 44.73 KB
212   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 63.48 KB
213   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 45.04 KB
214   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 62.07 KB
215   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 44.87 KB
216   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2555 61.92 KB
217   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 44.78 KB
218   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 62.74 KB
219   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 45.48 KB
220   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน เมษายน 2555 62.10 KB
221   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2555 44.80 KB
222   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มีนาคม 2555 62.91 KB
223   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555 44.40 KB
224   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 63.47 KB
225   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 44.90 KB
226   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มกราคม 2555 61.99 KB
227   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555 44.12 KB
228   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน ธันวาคม 2554 60.01 KB
229   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 44.53 KB
230   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 44.84 KB
231   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 61.87 KB
232   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 62.72 KB
233   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 39.46 KB
234   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2555 61.63 KB
235   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 39.51 KB
236   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน เมษายน 2555 62.86 KB
237   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2555 39.51 KB
238   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มีนาคม 2555 61.72 KB
239   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2555 38.70 KB
240   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 63.63 KB
241   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 40.10 KB
242   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน มกราคม 2555 63.54 KB
243   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2555 39.09 KB
244   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน ธันวาคม 2554 61.66 KB
245   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 39.12 KB
246   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอก 30 อันดับโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 63.69 KB
247   คืนข้อมูลผู้ป่วยนอกมารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 39.62 KB
248   ไฟล์คืนข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 45.09 KB