Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH โรงพยาบาลกุดจับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHวิสัยทัศน์โรงพยาบาลกุดจับ (Vision)
โรงพยาบาลชุมชน คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ โรงพยาบาลกุดจับ (Mission)
๑.ให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงและเป็นธรรม
๒.ประสานงานให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน
๓.บริหารจัดการภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพ โดยหลักธรรมาภิบาล
๔.พัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความพอพียง

ค่านิยมร่วม (Core value)
KC MOPH จัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประสานงานภาคีเครือข่าย เป็นนายแห่งตน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชนอ่อนน้อมถ่อมตน
1   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH โรงพยาบาลกุดจับ 58.57 KB