Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข

รายชื่อบุคลากร ฝ่ายเภสัชกรรม

น.พ.ประพนธ์ เครือเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 

นายประยงค์ อนุสุวรรณ

เภสัชกรชำนาญการ
 

นายทรงวุฒิ สระใหญ่

เภสัชกรชำนาญการ
 

นายวันชัย พันศรี

เภสัชกรชำนาญการ
 

นายศิวพล คีรีวงก์

เภสัชกรชำนาญการ
 

นางสาวกรรณิการ์ หงษ์ชัย

เภสัชกรชำนาญการ
 

นางสาวพรรณิภา ทาปลัด

จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
 

นายสมร วงศ์หาจักร

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
 

นายวีระศักดิ์ ลิชัยมูล

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
 

นายสายันต์ แซกกระโทก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวรสสุคนธ์ รอดชมภู

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
 

นายสมาน วันน้อย

พนักงานทั่วไป
 

นางนิตยา ชัชวาลรังสรรค์

เจ้าพนักงานเภสัช
 

นางสาวรัชนี สีสำนาน

เภสัชกรปฏิบัติการ
 

นางสาวอรนุภา จันทร์แจ่ม

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม