Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูล

ข้อมูลบุคลากร
1   คำสั่ง ผู้ปิด-ปลดประกาศ 110.58 KB
2   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 105.33 KB
3   คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 862.99 KB
4   แนวทางตรวจสอบฯ 282.53 KB
5   ประกาศเจตนารมณ์ 133.54 KB
6   ขออนุมัติเผยแพร่ผ่านweb 188.66 KB
7   ขออนุมัติเผยแพร่แผน 101.57 KB
8   ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนง 98.59 KB
9   แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 12.29 MB
10   รายงานจัดซื้อจ้าง กย.62 168.77 KB
11   บบฟอร์มบันทึก สขร. กย62 380.52 KB
12   สรุป กย 62 188.64 KB
13   สขร. ต.ค.62 342.25 KB
14   รายงาน สขร. ต.ค. 62 40.21 KB
15   ขอเผยแพร่ สขร. ตุลาคม 62 193.28 KB
16   บันทึกอนุมัติที่จ่ายแล้ว ปี 63 2.54 MB
17   กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 844.01 KB
18   รูปเผยแพร่แผน2 252.78 KB
19   แจ้งโอนเงิน 173.60 KB
20   แจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ พัสดุ+หนังสือกระทรวง 219.52 KB
21   คำสั่งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูล 422.74 KB
22   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. – พ.ค. 2563 556.77 KB
23   บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 141.23 KB
24   แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ 155.04 KB
25   สรุปการจดซื้อแยกตามหมวดหมู่ เดือนมิถุนายน 2563 125.02 KB
26   สรุปการจดซื้อแยกตามหมวดหมู่ เดือนกรกฎาคม 2563 122.41 KB