Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
นวัตกรรม"คอนโดยา"

ที่มาของปัญหา : ผู้ป่วยหญิง อายุ 63 ปี มีปัญหาทางสายตา อาศัยอยู่กับสามีที่มีปัญหาทางสายยา เพียง 2 คน มีปัญหาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ จากการประเมินพบว่าผู้ป่วยมองไม่เห็น จึงหยิบยารับประทานยาไม่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาถูกต้องตามแผนการรักษา
   2. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้
   
การดำเนินการ :
   1. ประเมินปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับสหวิชาชีพ แบ่งบทบาทหน้าที่ ดังนี้ แพทย์สั่งยาให้ผู้ป่วยตามแผนการรักษา   เภสัชกร บรรจุยาใส่ซองให้แก่ผู้ป่วย   พยาบาลให้คำแนะนำและประเมินผล รพสต.เจาะน้ำตาลและวัดความดันโลหิตและส่งข้อมูลให้ คลิินกเบาหวาน รพ.กุดจับ   
   2. จัดซื้อกล่องพลาสติก เพื่อจัดยาใส่ซอง 1 ซองสำหรับรับประทาน 1 ครั้ง   ชั้นบนสุดใส่ยาทั้งหมดที่ต้องรับประทานก่อนอาหารเช้า/1 ซอง   ชั้นกลางใส่ยาทั้งหมดที่ต้องรับประทานหลังอาหารเช้า/1 ซอง และชั้นล่างสุดใส่ยาทั้งหมดที่ต้องรับประทานหลังอาหารเย็น/1 ซอง   
   3. อธิบายวิธีหยิบยาให้แก่ผู้ป่วย
   4. ประเมินความเข้าใจ และความถูกต้องในการหยิบยาโดยทดลองให้หยิบยาตามคำสั่ง
   5. ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด

การประเมินผล
    1. ผู้ป่วยหยิบยารับประทานได้ถูกต้อง
    2. ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ต่ำกว่า 130 มก/ดล. ต่อเนื่องกัน 2 ครั้งหลังเริ่มใช้นวัตกรรม
   
สิ่งที่ได้จากการทำนวัตกรรม : ผู้ป่วยที่มีปัญหาการมองเห็นสามารถใช้นวัตกรรม"คอนโดยา" เพื่อแก้ปัญหารับประทานยาไม่ถูกต้องได้