Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูล

การจัดการข้อร้องเรียน
1   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และกามโรค ปีงบประมาณ 2563 76.04 KB
2   บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการโรคเอดส์และกามโรค ปีงบ 63 462.10 KB
3   โครงการควบคุม ป้องการ โรคเอดส์และกามโรค ปีงบประมาณ 2563 640.00 KB
4   แผนยุทธศาตร์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 569.05 KB
5   บันทึกข้อความ และแบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุดจับ 442.87 KB
6   รายงานความก้าวหน้าโครงการตามภารกิจหลักหน่วยงาน 44.26 KB
7   บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน่าภารกิจหลัก และแบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุดจับ 393.11 KB
8   บันทึกข้อความรายงานความก้าวโครงการตามภารกิจหลักหน่วยงาน 199.75 KB
9   บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่สาธารณผ่านเว็บไซต์รายงานโครงการ 158.38 KB
10   แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 138.68 KB
11   สรุปการประชุม+ภาพถ่ายประชุม 619.25 KB
12   รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 163.40 KB
13   บันทึกข้อความขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุดจับ 161.67 KB
14   แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ 138.13 KB
15   บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ 460.80 KB
16   แบบฟอร์มร้องเรียน 4.43 MB