Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข

รายชื่อบุคลากร งานกลุ่มการพยาบาล

น.พ.ประพนธ์ เครือเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 

นางสาวมันทนา สุวรรณมาโจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 

นางลำไพ แสนโสภณ

 

นางสาวเดือนเพ็ญ ธิปแสง

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
 

นางสาววิไลพร นนท์คำวงค์

พยาบาลวิชาชีพ
 

นางสาวพิศมัย ยอดสง่า

พยาบาลวิชาชีพ
 

นางสาวนิภาศิริ สิงไคต้น

พยาบาลวิชาชีพ
 

นางสาวปัดฐา ราชหุ่น

ผู้ช่วยเหลือคนไข้
 

นางสาววิภาพร ทองสิงห์

พยาบาลวิชาชีพ
 

นางสาวภัสราภรณ์ ทองภูธรณ์

นักโภชนาการ
 

นางสาวชลธิชา เคนวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ