Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข

รายชื่อบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.พ.ประพนธ์ เครือเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 

นายศรายุทธ วุฒา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 

นางประวิน เรืองโรจน์

 

นางสาวอังคณา เสาแก้ว

 

นางสาวเข็มรินทร์ ลาพงษ์

 

นางสาวผ่องพันธ์ สำแดงชัย

 

นางสาวสนธยา ภูยาทิพย์

 

นายสังคม ถิ่นหนองพัง

 

นายสุรพล ภูพิมพ์

 

นายสมคิด วิทาทิน

 

นายบัวทอง เวียงคำ

 

นายอิสระ สีจันสา

 

นายลือชัย วงศ์เสียงดัง

 

นายลำไพ วาโยพัด

 

นายธนาชัย ชัยเดช

 

นางสาวปนัดดา ทาสาลี

นักวิชาการพัสดุ
 

นางสาวดรุณี ปุ่มศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายนันทภพ ดำกาชาลี

พนักงานบริการทั่วไป
 

นายมนตรี วรรณชัย

เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายอนนต์ บุญเวิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

นายทองจันทร์ วันชูพริ้ง

พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

นายวัฒนา ใจกล้า

พนักงานขับรถยนต์
 

นางสาวเมวิกา แสงเพชร

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา