จองวัคซีน
โควิด-19

จองตรวจ
โควิด-19

จองคิวตรวจ

รักษาออนไลน์

ระบบนัด
สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่งตรวจ atk
ด้วยตัวเอง

ส่งรูปทำบัตร
เจ้าหน้าที่

งานครุภัณฑ์
Asset