Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
   คุณชอบการบริการหน่วยงานใดที่สุด

          แพทย์
          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          ฝ่ายเภสัชกรรม
          ฝ่ายทันตกรรม
          งานชันสูตรฯ
          งานรังสีวิทยา
          งานแผนงานฯ
          งานแพทย์แผนไทย
          งานประกันสุขภาพ
          งานกลุ่มการพยาบาล
          งานผู้ป่วยนอก
          งานผู้ป่วยใน
          งานห้องคลอดห้องผ่าตัด
          งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
          งานคลินิกพิเศษ
          PCU เมืองเพีย
          งานซักฟอก
          งานจ่ายกลาง
          พนักงานทำความสะอาด
          งานกายภาพบำบัด

          

ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน  0 543  24
2  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม  0 543  12
3  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  0 543  18
4  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  6 กุมภาพันธ์ 2562  51
5  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเขื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 787,000  20 กุมภาพันธ์ 2562  72
6  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562  6 กุมภาพันธ์ 2562  92
7  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561  4 มกราคม 2562  82
8  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการ  21 พฤศจิกายน 2561  89