E-Meeting Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 
 ค้นหาจาก:
วันที่/เวลา  เรื่องประชุม/ห้องประชุม  หน่วยงาน/ผู้ขอใช้ อุปกรณ์ที่ขอใช้ สถานะ
19 ธันวาคม 2565
08:11 - 16:11 น.
 ประชุมการขึ้นทะเบียน EMS
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 (วิรมย์ เชิดชู)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
16 ธันวาคม 2565
08:11 - 16:11 น.
 ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ห้องคลอด
 (นางดวงใจ หาพรหม)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
16 ธันวาคม 2565
12:11 - 16:11 น.
 ประชุมการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
 ห้องประชุม Conference
 ระบาดวิทยา
 (เบญญา คำโคตรสูง)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
15 ธันวาคม 2565
09:11 - 16:11 น.
 ต้อนรับ สสจ.ขอศึกษาดูงานระบบคิว โรงพยาบาลกุดจับ
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 กลุ่มงานดิจิตอลทางการแพทย์ รพ.กุดจับ
 (กลุ่มงานดิจิตอลทางการแพทย์ รพ.กุดจับ)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
9 ธันวาคม 2565
08:11 - 16:11 น.
 ประชุมการขึ้นทะเบียน EMS
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 (วิรมย์ เชิดชู)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
1 ธันวาคม 2565
08:11 - 16:11 น.
 ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาพัสดุ
 ห้องประชุม Conference
 บริหารทั่วไป
 (รุ่งทิพย์ เขียนโคกกรวด)
ประชุมแล้ว
30 พฤศจิกายน 2565
13:11 - 15:11 น.
 ประชุมชี้แจง KPI Template
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 แพทย์แผนไทย
 (อัฉราพรรณ บุตรธนู)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
17 พฤศจิกายน 2565
13:11 - 16:11 น.
 Learning ระบบ PACS กับบริษัท THai G L
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 กลุ่มงานรังสีวิทยา
 (อรอุมา ดวงพรม)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
17 พฤศจิกายน 2565
13:11 - 16:11 น.
 ประชุมปิดงบรพ.สต ปี 65
 ห้องประชุม Conference
 งานการเงินและบัญชี
 (นส.ภาธิศา สำแดงชัย)
คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
16 พฤศจิกายน 2565
13:11 - 16:11 น.
 อรอุมา ดวงพรม
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 กลุ่มงานรังสีวิทยา
 ([email protected])
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
16 พฤศจิกายน 2565
13:11 - 16:11 น.
 Learning ระบบ PACS กับบริษัท THai G L
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 กลุ่มงานรังสีวิทยา
 (อรอุมา ดวงพรม)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
15 พฤศจิกายน 2565
08:11 - 16:11 น.
 สโมสรไลอ้อนมอบทุนเด็ก
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 (เสาวคนธ์ ทองทิพย์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
15 พฤศจิกายน 2565
13:11 - 16:11 น.
 ประชุมงาน TB คปสอ.
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งาน TB
 (รุ่งลาวรรณ์ ฤทธิวงศ์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
10 พฤศจิกายน 2565
08:11 - 12:11 น.
 มอบเงินสนับสนุน TO BE NUMBER ONE รร.กุดจับประชาสรรค์
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 (เสาวคนธ์ ทองทิพย์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
9 พฤศจิกายน 2565
08:11 - 16:11 น.
 โครงการประชุมราชการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการราชการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดจับ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 งานเเผนเเละยุทธศาสตร์
 (นางสาวพันธกานต์ รัศเสียร)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
8 พฤศจิกายน 2565
08:11 - 16:11 น.
 โครงการประชุมราชการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการราชการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดจับ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 งานเเผนเเละยุทธศาสตร์
 (นางสาวพันธกานต์ รัศเสียร)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
8 พฤศจิกายน 2565
08:11 - 12:11 น.
 มอบเงินสนับสนุน TO BE NUMBER ONE รร.กุดจับประชาสรรค์
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 (เสาวคนธ์ ทองทิพย์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
19 ตุลาคม 2565
13:11 - 16:11 น.
 ประชุมจัดทำเเผน คปสอ.
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานเเผนเเละยุทธศาสตร์
 (นางาวพันธกานต์ รัศเสียร)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
18 ตุลาคม 2565
08:11 - 16:11 น.
 กองโรคเอดส์ตรวจเยี่ยมงานเอดส์
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 (เสาวคนธ์ ทองทิพย์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
12 ตุลาคม 2565
13:11 - 16:11 น.
 ประชุมระบบงานเอดส์
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 (เสาวคนธ์ ทองทิพย์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
ทั้งหมด  1,511  รายการ  หน้า: 8 / 76