E-Meeting Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 
 ค้นหาจาก:
วันที่/เวลา  เรื่องประชุม/ห้องประชุม  หน่วยงาน/ผู้ขอใช้ อุปกรณ์ที่ขอใช้ สถานะ
25 พฤษภาคม 2566
13:27 - 16:27 น.
 อบรมวิชาการงาน IC+RM
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 IC+RM
 (รุ่งลาวรรณ์ ฤทธิวงศ์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
22 พฤษภาคม 2566
08:27 - 16:27 น.
 ประชุมงานแม่และเด็ก
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ห้องคลอด
 (นางดวงใจ หาพรหม)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
19 พฤษภาคม 2566
09:27 - 16:27 น.
 ประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ห้องคลอด
 (ดวงใจ หาพรหม)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
19 พฤษภาคม 2566
13:27 - 16:27 น.
 ประชุมงานบันทึกข้อมูล คปสอ.กุดจับ
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 สำนักงานสาธารณสุข อำเภอกุดจับ
 (สำนักงานสาธารณสุข อำเภอกุดจับ)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
15 พฤษภาคม 2566
09:27 - 12:27 น.
 ประชุม คปสอ.กุดจับ
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 คปสอ.กุดจับ
 (ประยงค์ อนุสุวรรณ์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
12 พฤษภาคม 2566
10:27 - 16:27 น.
 ประชุมงานพัสดุ
 ห้องประชุม Conference
 บริหารทั่วไป
 (เมวิกา แสงเพชร)
ประชุมแล้ว
3 พฤษภาคม 2566
08:27 - 16:27 น.
 ใช้ในงานพิธีเปิดอาคาร
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 บริหารทั่วไป
 (เมวิกา แสงเพชร)
ประชุมแล้ว
2 พฤษภาคม 2566
08:27 - 16:27 น.
 ใช้ในงานพิธีเปิดอาคาร
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 บริหารทั่วไป
 (เมวิกา แสงเพชร)
ประชุมแล้ว
1 พฤษภาคม 2566
08:27 - 16:27 น.
 ใช้ในงานพิธีเปิดอาคาร
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 บริหารทั่วไป
 (เมวิกา แสงเพชร)
ประชุมแล้ว
28 เมษายน 2566
13:27 - 16:27 น.
 อบรม CPR
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานอุบัติเหตุฉุกและฉุกเฉิน
 (วิรมย์ เชิดชู)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
27 เมษายน 2566
13:27 - 16:27 น.
 ประชุมปรับแผน planfin/แผนเงินบำรุงกลางปี
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 การเงิน
 (นางประวิน เรืองโรจน์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
27 เมษายน 2566
13:27 - 16:27 น.
 อบรม CPR
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานอุบัติเหตุฉุกและฉุกเฉิน
 (วิรมย์ เชิดชู)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
26 เมษายน 2566
13:27 - 16:27 น.
 อบรม CPR
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานอุบัติเหตุฉุกและฉุกเฉิน
 (วิรมย์ เชิดชู)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
25 เมษายน 2566
13:27 - 16:27 น.
 อบรม CPR
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 งานอุบัติเหตุฉุกและฉุกเฉิน
 (วิรมย์ )
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
11 เมษายน 2566
13:27 - 16:27 น.
 ชี้แจงรายการบริการPP FS ที่เบิกผ่านระบบKrungthai Digital Health Platform
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานประกันสุขภาพ
 (โชติมณี ชัยเดช)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
7 เมษายน 2566
08:27 - 12:27 น.
 ทบทวนเเผนราชการ รพ./คปสอ.
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานเเผนเเละยุทธศาสตร์
 (นางสาวพันธกานต์ รัศเสียร)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
5 เมษายน 2566
08:27 - 16:27 น.
 ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 (วิรมย์ เชิดชู)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|
ประชุมแล้ว
4 เมษายน 2566
13:27 - 16:27 น.
 ชี้แจงแผนภายนอกซ้อมแผนอุบัติเหตุ
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 (วิรมย์ เชิดชู)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
3 เมษายน 2566
13:27 - 16:27 น.
 ชี้แจงแผนภายในซ้อมแผนอุบัติเหตุ
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 (วิรมย์ เชิดชู)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
29 มีนาคม 2566
13:27 - 16:27 น.
 ปรับเเผนยุทธศาสตร์ รพ.เเละ คปสอ.
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 งานเเผนเเละยุทธศาสตร์
 (นางสาวพันธกานต์ รัศเสียร)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
ทั้งหมด  1,511  รายการ  หน้า: 6 / 76