E-Meeting Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 
 ค้นหาจาก:
วันที่/เวลา  เรื่องประชุม/ห้องประชุม  หน่วยงาน/ผู้ขอใช้ อุปกรณ์ที่ขอใช้ สถานะ
24 มิถุนายน 2557
08:02 - 12:02 น.
 รับรองอาจารย์ที่มาประเมิน ER
 
 ER
 (นางสาวเพียงพิศ ศรีรักษ์)
ประชุมแล้ว
20 มิถุนายน 2557
13:02 - 16:02 น.
 วิชาการ stroke , STEMI เครือข่าย NP คปสอ กุดจับ
 
 ER
 (เพียงพิศ ศรีรักษ์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
20 มิถุนายน 2557
13:02 - 16:02 น.
 ประชุมงานเบาหวาน
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 คลินิกพิเศษ
 (บัณฑิตา ทองวิลัย)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
19 มิถุนายน 2557
13:02 - 16:02 น.
 ประชุมPCT
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ทีม PCT
 (นางเพียงพิศ ศรีรักษ์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
18 มิถุนายน 2557
08:02 - 16:02 น.
 สปสชเขต 8 ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สสจ.อุดดรธานี ประเมิน ศูนย์องค์รวมอำเภอกุดจับ
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานเอดส์และกามโรค
 (นางจิรภา ศิริบาล)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
17 มิถุนายน 2557
14:02 - 16:02 น.
 จัดประชุมการเปิดให้บริการคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย
 
 งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกุดจับ
 (นางสุมาลี ชัยเดช)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
12 มิถุนายน 2557
13:02 - 16:02 น.
 ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบบริหารยุทธศาสตร์ และชี้แจง KPI ประเมิน รพ.สต.
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานแผนงานและประเมินผล
 (นางลักขณา ศิริมาลา)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
11 มิถุนายน 2557
13:02 - 16:02 น.
 รับนิเทศนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (นายสุนทร จันทวงค์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
9 มิถุนายน 2557
14:02 - 16:02 น.
 ประชุมคณะกรรมการRM
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ห้องคลอด
 (นางดวงใจ หาพรหม)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
6 มิถุนายน 2557
08:02 - 16:02 น.
 รับทีมประเมิน NCD Clinic คุณภาพ
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 คลินิกพิเศษ
 (บัณฑิตา ทองวิลัย)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
5 มิถุนายน 2557
08:02 - 16:02 น.
 ประชุมงาน PCU
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 PCU เมืองเพีย
 (PCU เมืองเพีย)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
5 มิถุนายน 2557
08:02 - 16:02 น.
 ประเมินยาเสพติด
 
 คลินิกพิเศษ
 (นางวราพร อนุสุวรรณ)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
5 มิถุนายน 2557
13:02 - 16:02 น.
 ประชุมเตรียมนำเสนองานNCD Clinicคุณภาพ
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 คลินิกพิเศษ
 (บัณฑิตา ทองวิลัย)
โปรเจคเตอร์|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
4 มิถุนายน 2557
14:02 - 16:02 น.
 ประชุมรวมลูกจ้างทั้งหมดทุกฝ่ายงาน
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 กลุ่มการพยาบาล
 (กลุ่มการพยาบาล)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
3 มิถุนายน 2557
13:02 - 16:02 น.
 งานยาเสพติด
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานคลินิกพิเศษ
 (นางวราพร อนุสุวรรณ)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
2 มิถุนายน 2557
13:02 - 16:02 น.
 ประชุมเตรียมรับประเมิน NCD Clinic คุณภาพ
 
 คลินิกพิเศษ
 (บัณฑิตา ทองวิลัย)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
2 มิถุนายน 2557
14:02 - 16:02 น.
 ประชุมทีมบริหารโรงพยาบาลกุดจับ
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานแผนงานฯ
 (งานแผนงานฯ)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
31 พฤษภาคม 2557
08:02 - 16:02 น.
 เพื่อสอบเทียบเครื่องมือฯ
 
 บริหาร
 (สนธยา ภูยาทิพย์)
ประชุมแล้ว
30 พฤษภาคม 2557
08:02 - 16:02 น.
 ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 PCU เมืองเพีย
 (นางสาวอรวรรณ พินธะ)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
30 พฤษภาคม 2557
08:02 - 16:02 น.
 สอบเทียบเครื่องมือ
 
 บริหาร
 (สนธยา ภูยาทิพย์)
ประชุมแล้ว
ทั้งหมด  1,511  รายการ  หน้า: 76 / 76