E-Meeting Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 
 ค้นหาจาก:
วันที่/เวลา  เรื่องประชุม/ห้องประชุม  หน่วยงาน/ผู้ขอใช้ อุปกรณ์ที่ขอใช้ สถานะ
17 พฤษภาคม 2567
08:40 - 16:40 น.
 สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ห้องคลอด
 (ดวงใจ หาพรหม)
รออนุมัติ
16 พฤษภาคม 2567
08:40 - 16:40 น.
 สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ห้องคลอด
 (ดวงใจ หาพรหม)
รออนุมัติ
15 พฤษภาคม 2567
08:40 - 16:40 น.
 สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ห้องคลอด
 (ดวงใจ หาพรหม)
รออนุมัติ
9 เมษายน 2567
13:40 - 16:40 น.
 ประชุมงาน COC palliative care
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งาน COC Palliative care
 (นันทิวา เกษสว่าง)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
อนุมัติ
4 เมษายน 2567
08:40 - 12:40 น.
 ประชุมงานมินิธัญญารักษ์
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 (จิรภา ศิริบาล)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
3 เมษายน 2567
08:40 - 16:40 น.
 ประชุม CFO และปรับแผน คปสอ.กุดจับ
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 กลุ่มการพยาบาล
 (พันธกานต์ รัศเสียร)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
3 เมษายน 2567
08:40 - 16:40 น.
 ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี 2567
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล
 (รุ่งลาวรรณ์ ฤทธิวงศ์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
2 เมษายน 2567
08:40 - 17:40 น.
 ประชุมงาน OPD
 ห้องประชุม Conference
 ผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล
 (อรวรรณ รัตนะจันทร์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
2 เมษายน 2567
13:40 - 16:40 น.
 ประซ้อมแผนอุบัติเหตุแบบซ้อมโต๊ะ
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 er
 (รุ่งลาวรรณ์ ฤทธิวงศ์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
29 มีนาคม 2567
13:40 - 16:40 น.
 ประชุมชี้แจงการซ้อมแผนอุบัติเหตุ
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ER
 (รุ่งลาวรรณ์ ฤทธิวงศ์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
28 มีนาคม 2567
08:40 - 17:40 น.
 ประชุมzoome การบันทึกและเก็บรวบรวมตัวชี้วัดการพยาบาล จากกองการพยาบาล
 ห้องประชุม Conference
 กลุ่มการพยาบาล
 (พิศมัย วรรณขาม)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
26 มีนาคม 2567
13:40 - 16:40 น.
 ประชุมแผนอุบัติเหตุ
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ER
 (รุ่งลาวรรณ์ ฤทธิวงศ์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
22 มีนาคม 2567
13:40 - 16:40 น.
 ทบทวนเเผนราชการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานเเผนเเละยุทธศาสตร์
 (นางสาวพันธกานต์ รัศเสียร)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
19 มีนาคม 2567
13:40 - 16:40 น.
 ประชุมทบทวนเเผนราชการด้านสาธารณสุข รพ.กุดจับ (รอบ 6 เดือน)
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานเเผนเเละยุทธศาสตร์
 (นางสาวพันธกานต์ รัศเสียร)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
19 มีนาคม 2567
13:40 - 16:40 น.
 ประชุม IC
 ห้องประชุม Conference
 IC
 (รุ่งลาวรรณ์ ฤทธิวงศ์)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
13 มีนาคม 2567
13:40 - 16:40 น.
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมสหวิชาชีพ สายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับนร.จิตอาสา
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานผู้ป่วยนอก
 (นางพิศมัย วรรณขาม)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
12 มีนาคม 2567
13:40 - 17:40 น.
 ประชุมงานระบบการแพทย์ทางไกล
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 งานการแพทย์ทางไกล
 (พิศมัย วรรณขาม)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
11 มีนาคม 2567
13:40 - 16:40 น.
 ทบทวนเคส
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 ห้องคลอด
 (ดวงใจ หาพรหม)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
7 มีนาคม 2567
13:40 - 16:40 น.
 ประชุมPCT
 ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
 PCT
 (เพียงพิศ)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
6 มีนาคม 2567
13:40 - 16:40 น.
 ประชุมกรรมการบริหาร
 ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
 งานเเผนเเละยุทธศาสตร์
 (นางสาวพันธกานต์ รัศเสียร)
โปรเจคเตอร์|เครื่องเสียง|คอมพิวเตอร์|
ประชุมแล้ว
ทั้งหมด  1,530  รายการ  หน้า: 1 / 77