E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
8 ธันวาคม 2565 14:00:00 - 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารอำนวยการชั้น 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
2 ธันวาคม 2565 08:30:00 - 17:00:00 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรวงผึ้งชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
1 ธันวาคม 2565 13:00:00 - 16:30:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพชายแดนและการส่งต่อ โดยผ่านระบบทางไกล Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
29 พฤศจิกายน 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
22 พฤศจิกายน 2565 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาอัตรากำลังแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 พฤศจิกายน 2565 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงาน พชอ.ด้วยกลไกการเยี่ยมเสริมพลัง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
4 พฤศจิกายน 2565 09:00:00 - 13:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงินการคลังและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนอกส์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
31 ตุลาคม 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 ตุลาคม 2565 10:30:00 - 13:30:00 ประชุม คทง.5X5 ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
26 ตุลาคม 2565 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี
19 ตุลาคม 2565 09:00:00 - 16:30:00 ลงพื้นที่่เพื่อพบปะและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ อำเภอโนนสะอาด และอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
19 ตุลาคม 2565 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังฯ ณ ห้องประชุมพัสดุ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
10 ตุลาคม 2565 11:00:00 - 12:00:00 ประชุม คทง.5X5 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
7 ตุลาคม 2565 09:00:00 - 16:30:00 ลงพื้นที่่เพื่อพบปะและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ อำเภอกุมภวาปี, อำเภอประจักษ์ฯ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
3 ตุลาคม 2565 09:00:00 - 12:00:00 ร่วมประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข โดย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
30 กันยายน 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
21 กันยายน 2565 08:30:00 - 16:30:00 โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสาธารณสุขตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ สสจ.อุดรธานี ปี2565 ณ ห้องประชุมมลฑาทิพย์ ฮอล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
21 กันยายน 2565 09:00:00 - 16:30:00 รับมอบประกาศเกียรติคุณการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ. ณ ศูนย์ประชุมมลทิพย์ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 กันยายน 2565 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 กันยายน 2565 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมจัดทำกรอบภารกิจของหน่วยบริการสาธารณสุข หลังการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 9 / 21