E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
11 สิงหาคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 11-13 ส.ค.66 ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ และโรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชั้นเซ็นเตอร์จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
7 สิงหาคม 2566 13:30:00 - 15:30:00 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริการระดับปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่มีแพทย์ประจำครอบครัว เขต 8 อุดรธานี ณ ห้องประชุม คปสช.เขต 8 อุดรธานี หรือ สามารถร่วมประชุมผ่านระบบ online Meeting ID:976 9178 8206 Passcode : 427552 สสจ.อุดรธานี
22 พฤษภาคม 2566 08:00:00 - 16:00:00 ระหว่างวันที่ 22 พ.ค.- 8 ก.ย.66 อบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 39 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม,นครราชสีมา,สระบุรี,นครศรีธรรมราช,ขอนแก่น สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19 พฤษภาคม 2566 09:00:00 - 13:30:00 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันฯ(5X5)ระดับเขต8 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
16 พฤษภาคม 2566 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2566 ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ Web x ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 พฤษภาคม 2566 09:00:00 - 13:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 8 โดยผ่านระบบ Zoom meeting ID : 915 434 9080 3271 Passcode : r8waycfo สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
28 เมษายน 2566 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
26 เมษายน 2566 07:00:00 - 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4/2566 นอกสถานที่ ณ ห้องประชุมการบูร 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
25 เมษายน 2566 13:00:00 - 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความขาดแคลนแพทย์ตามสาขาที่มีปัญหาขาดแคลนหรือจำเป็นต้องส่งเสริมพิเศษ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
21 เมษายน 2566 00:00:00 - 00:00:00 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
12 เมษายน 2566 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมพิจารณาจัดสรรแพทย์ ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
11 เมษายน 2566 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมหารือแนวทางการชำระหนี้ค้างค่าบริการทางการแพทย์ฯ ณ ห้องประชุมทองกราว ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
10 เมษายน 2566 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น ๒ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
4 เมษายน 2566 08:00:00 - 17:00:00 4-5 เมษายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมแกรด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนแวนชั่น โฮเทล นนทบุรี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
3 เมษายน 2566 09:00:00 - 12:00:00 ประชุดเพื่อติดตามและหารือพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิหลังการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา โดยผ่านระบบ Zoom meeting ID : 915 4049 3098 Passcode : 066046 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
31 มีนาคม 2566 13:30:00 - 16:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
22 มีนาคม 2566 12:00:00 - 14:00:00 ประชุมเพื่อรับทราบและรับฟังปัญหา อุปสรรคของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
20 มีนาคม 2566 20:00:00 - 00:00:00 ประชุมพิจารณาการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพสต. ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
17 มีนาคม 2566 08:30:00 - 16:30:00 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการทำ Telemedicine ณ รพศ.อุดรธานี และ รพ.สต.นาดี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
7 มีนาคม 2566 09:00:00 - 13:00:00 ประชุม คทง.5X5 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกันเกราชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8(ผ่านระบบZoom ห้องสัญญาณ ID:434 908 3271 PASS:r8Waycfo เริ่มทดสอบเวลา 08.30 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 6 / 21