E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
22 ธันวาคม 2566 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Quick Win และผ่านระบบ Zoom ID:562 030 2008 passcode:r8waymoph เริ่มทดสอบ 10.00 น. ณ ห้องการบูร (EOC) ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สนง.เขตสุขภาพที่ 8
22 ธันวาคม 2566 13:30:00 - 16:00:00 เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco WevbEx Meetings เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานยาเสพติด สุขภาพจิต จิตเวช และ TO BE NUMBER ONE จ.อุดรธานี ประชุมผ่านระบบทางไกล Videocall กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.อุดรธานี
18 ธันวาคม 2566 13:30:00 - 16:30:00 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไตเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
14 ธันวาคม 2566 08:30:00 - 12:00:00 ิพิจาณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. สังกัด สสจ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
13 ธันวาคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 ศึกษาดูงาน รพ.โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ รพ.กุดจับ
8 ธันวาคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมรับมอบนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง1 โรงแรมเซ็นทาราอุดร สสจ.อุดรธานี
7 ธันวาคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 ศึกษาดูงาน รพ.นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงพยาบาลนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู รพ.กุดจับ
4 ธันวาคม 2566 10:30:00 - 16:00:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Quick Win ณ ห้องการบูร (EOC) ชั้น 5 สนง.เขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting ID:562 030 2008 Passcode:r8waymoph สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
30 พฤศจิกายน 2566 13:30:00 - 16:00:00 ประชุม กวป. (หัวหน้าบริหารฯ ประชุมแทน) ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
23 พฤศจิกายน 2566 13:30:00 - 00:00:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Quick Win ณ ห้องการบูร (EOC) ชั้น 5 สนง.เขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting ID:562 030 2008 Passcode:r8waymoph สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
21 พฤศจิกายน 2566 09:00:00 - 16:00:00 วันที่ 22-24 พ.ย.66 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2 พฤศจิกายน 2566 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
2 พฤศจิกายน 2566 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
1 พฤศจิกายน 2566 11:00:00 - 16:00:00 ร่วมต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา ณ ห้องประชุมมลฑาทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
1 พฤศจิกายน 2566 13:30:00 - 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan (CSO) เขตสุขภาพที่ 8 โดยผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องการบูร ชั้น 5 เขต8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
31 ตุลาคม 2566 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 ตุลาคม 2566 08:00:00 - 10:00:00 ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็กพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"พระพิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 ตุลาคม 2566 09:00:00 - 13:30:00 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
27 ตุลาคม 2566 09:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ณ ห้องประชุมการบูร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โดยผ่านระบบ Zoom Meeting ID:386 988 1744 Passcode : r8Waymoph สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
25 ตุลาคม 2566 09:00:00 - 13:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงินการคลังและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 4 / 21