E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
6 กุมภาพันธ์ 2567 08:30:00 - 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
5 กุมภาพันธ์ 2567 13:00:00 - 16:30:00 ประชุม คปสอ.กุดจับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี คปสอ.กุดจับ
5 กุมภาพันธ์ 2567 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
31 มกราคม 2567 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
29 มกราคม 2567 09:00:00 - 16:00:00 29-30 ม.ค.67 ตรวจราชการและนิเทศงานหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำเขตสุขภาพที่ 1-12 ประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย(ระบบสุขภาพปฐมภุมิ) ณ จังหวัดนครพนม สนง.เขตสุขภาพที่ 8
26 มกราคม 2567 13:00:00 - 16:00:00 เป็นประธาน การประชุมการดำเนินงานโครงการลดเค็ม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและการเกิดภาวะไตเรื้อรังรายใหม่ จังหวัดอุดรธานี ปีงยประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม สสอ.(ชั้น 3) สสอ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting number:2512 558 0143 Paddword: 111222 สสจ.อุดรธานี
24 มกราคม 2567 08:00:00 - 16:00:00 เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา(ต้นกล้า) ประจำปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลกุดจับ รพศ.อุดรธานี
22 มกราคม 2567 08:00:00 - 16:00:00 22-23 มค.67 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซนทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สนง.เขตสุขภาพที่ 8
19 มกราคม 2567 08:30:00 - 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม บูรณาการ ควบคุมกำกับ งานสาธารณสุขตามนโยบายสำคัญ Directing integrate Program Teamwork (DIPT) ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
18 มกราคม 2567 09:00:00 - 16:00:00 18-19 ม.ค.67 ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 /2567 ประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย(ระบบสุขภาพปฐมภุมิ) ณ จังหวัดหนองคาย สนง.เขตสุขภาพที่ 8
18 มกราคม 2567 13:30:00 - 15:50:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2566 และแนวทางของการดำเนินงาน M&E ปี 2567 สปสช.เขต 8 อุดรธานี ผ่านระบบ ออนไลน์ Zoom meeting ID : 986 1637 6291Passcode: 841446 (1,000 user) & Facebook Live สนง.เขตสุขภาพที่ 8
15 มกราคม 2567 13:00:00 - 16:30:00 ประชุมเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
15 มกราคม 2567 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมนโยบาย DIPT : Directing Integrate Program Teamwork (ขยายการมีส่วนร่วม,ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Wellness community) ณ ห้องประชุมทองกวาว ตึกอำนวยการชั้น 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
12 มกราคม 2567 08:30:00 - 12:00:00 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดอุดรธานี รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
11 มกราคม 2567 09:00:00 - 16:00:00 11-12 ม.ค.67 รับทีมผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ วันที่ 12 ม.ค.67 ณ รพศ.อุดรธานี สนง.เขตสุขภาพที่ 8
8 มกราคม 2567 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 "พาหมอ ไปหาประชาชน" ณ ห้องประชุมการบูร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
3 มกราคม 2567 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมติดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Quick win) ณ ห้องประชุมสานสามัคคี สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 ธันวาคม 2566 09:00:00 - 16:30:00 เป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 ธันวาคม 2566 13:00:00 - 16:00:00 ประชุม กวป. สัญจร รพ.กุมภวาปี ณ ห้องประชุมแสนสุข อาคาร 3 ชั้น 4 โรงพยาบาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการฯ
26 ธันวาคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 3 / 21