E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
30 เมษายน 2567 10:30:00 - 16:00:00 ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
29 เมษายน 2567 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมงานพัสดุ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
26 เมษายน 2567 08:00:00 - 12:00:00 เรื่อง การออกปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจำเดือน เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านดงธาตุ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
25 เมษายน 2567 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมงานพัสดุ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
22 เมษายน 2567 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมงานพัสดุ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
20 เมษายน 2567 12:30:00 - 16:30:00 ร่วมโครงการมหกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
19 เมษายน 2567 08:30:00 - 16:30:00 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
17 เมษายน 2567 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมทบทวนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
17 เมษายน 2567 13:30:00 - 16:30:00 คัดเลือกกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ระดับเขต ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.เขตสุขภาพที่ 8 สนง.เขตสุขภาพที่ 8
9 เมษายน 2567 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมกัญยามาศ อาคารแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 เมษายน 2567 11:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนปี 2566 (ปี1ขึ้นปี2) ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 เมษายน 2567 13:30:00 - 16:00:00 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ 30 บาทพลัส จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
6 เมษายน 2567 14:00:00 - 16:30:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุดรธานี ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
28 มีนาคม 2567 13:00:00 - 16:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 มีนาคม 2567 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกประเมินบุคคลเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
26 มีนาคม 2567 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)สาขาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 โดยผ่านระบบ Zoom Meeting ID:562 030 2008 Passcode:r8waymoph สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
25 มีนาคม 2567 09:00:00 - 14:30:00 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงคืนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดเพื่อเตรียมการปรับเกลี่ยค่าแรงของหน่วยบริการจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบ 2576 โดยผ่านระบบ VDO Conference QR Code Link สนง.เขตสุขภาพที่ 8
21 มีนาคม 2567 08:00:00 - 17:00:00 ประชุมติดตามหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไตรมาสที่ 4 2566 (Coaching) ณ ห้องประชุม รพ.สมเด็จพระยุุพราชบ้านดุง , รพ.หนองหาน สสจ.อุดรธานี
19 มีนาคม 2567 08:00:00 - 17:00:00 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบ 2567 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
19 มีนาคม 2567 09:30:00 - 12:00:00 เลื่อนจาก 20 มีค.เป็น 19 ประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการเลื่อนชั้นลูกจ้างประจำ รอบ 1 เมย.67 และการพิจารณาย้ายข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 3 / 21