E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
19 กันยายน 2562 08:00:00 - 16:00:00 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพฯ ณ ศูนย์ประชุม มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
30 สิงหาคม 2562 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 20/2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
26 สิงหาคม 2562 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 อาคารสำนักงานสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
14 สิงหาคม 2562 09:00:00 - 13:30:00 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สสจ.อุดรธานี
1 สิงหาคม 2562 13:30:00 - 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 21/2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
3 กรกฎาคม 2562 13:30:00 - 16:00:00 ประชุมประจำเดือน "คณะกรรมการบริหารร่วมกับกรรมการพัฒนาคุณภาพ" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ งานแผนงานฯ
28 มิถุนายน 2562 13:00:00 - 16:30:00 ประชุม กวป.สสจ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี
18 มิถุนายน 2562 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
7 มิถุนายน 2562 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 16/2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
5 มิถุนายน 2562 13:00:00 - 16:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี
4 มิถุนายน 2562 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี
31 พฤษภาคม 2562 09:00:00 - 12:00:00 ประชุม ชมรม ผอ.รพ. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง3 สสจ.อุดรธานี
31 พฤษภาคม 2562 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล"ก้าวคนละก้าว"จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
29 พฤษภาคม 2562 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
22 พฤษภาคม 2562 13:30:00 - 16:30:00 กรรมการคัดเลือดบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
21 พฤษภาคม 2562 08:30:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี
7 พฤษภาคม 2562 08:30:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี
7 พฤษภาคม 2562 09:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.อุดรธานี ครั้งที่ 13/2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
2 พฤษภาคม 2562 08:30:00 - 16:30:00 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง2 สสจ.อุดรธานี
30 เมษายน 2562 09:30:00 - 12:00:00 ประชุมชมรม ผอ.รพ. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 20 / 21