E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
30 มกราคม 2563 13:30:00 - 16:00:00 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการรับเสด็จครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารอำนวยการชั้น 2 สสจ.อุดรธานี
24 มกราคม 2563 09:00:00 - 15:00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมภาสกร 2 ศูนย์มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี
23 มกราคม 2563 10:30:00 - 13:30:00 ประชุมกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี สนง.เขตสุขภาพที่ 8
22 มกราคม 2563 09:00:00 - 12:00:00 สรุปวาระสำคัญการประชุมติดตามผลการดำเนินงานข้อมูลสุขภาพที่สำคัญ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ผ่านระบบ Web Conference สสจ.อุดรธานี ผ่านระบบ สสจ.อุดรธานี
21 มกราคม 2563 09:00:00 - 00:00:00 ประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี
17 มกราคม 2563 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมเพื่อฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก รพศ.อุดรธานี
15 มกราคม 2563 09:00:00 - 16:00:00 สรุปการประชุมรับตรวจราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.อุดรธานี รพศ.อุดรธานี
14 มกราคม 2563 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
13 มกราคม 2563 13:30:00 - 16:00:00 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการและพิจารณางบประมาณรายจ่ายค่าบริหารจัดการกองทุน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สนง.ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
6 มกราคม 2563 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมงานป้องกันโรคไข้เลือดออกอำเภอ ณ ห้องประชุมทองกราว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
6 มกราคม 2563 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมจัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" ณ ห้องประชุมทองกราว สสจ.อดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 ธันวาคม 2562 10:00:00 - 12:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
11 ธันวาคม 2562 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมการพัฒนาระบบบริการ Service Plan ณ ห้องประชุมชั้น 7 รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
29 พฤศจิกายน 2562 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 พฤศจิกายน 2562 09:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกุดจับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ ชั้น 2 อำเภอกุดจับ
22 พฤศจิกายน 2562 09:00:00 - 13:30:00 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
11 พฤศจิกายน 2562 08:30:00 - 16:00:00 ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับแพทยสภา ณ ห้องประชุมรักษ์ธรรม ชั้น 7 ตึกอำนวยการ รพศ.อุดรธานี รพศ.อุดรธานี
31 ตุลาคม 2562 00:00:00 - 00:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี
31 ตุลาคม 2562 13:00:00 - 16:00:00 ประชุม กวป.ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
20 กันยายน 2562 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเล็ก(ข้างสระว่ายน้ำ) โรงแรมประจักษ์ตรา สำนักงานเขต 8
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 19 / 21