E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
19 มกราคม 2564 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการ One Day Surgery (ODS)และMinimally Invasive Surgery(MIS)ใน รพ.ของเขต 8 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
18 มกราคม 2564 14:00:00 - 16:00:00 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำงานของระบบบริหารจัดการวัคซีนในจังหวัดนำร่องโดยระบบ Cisco WebEx Meetings ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
13 มกราคม 2564 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมรับนิเทศ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ กระทรวงสาธารณสุข
7 มกราคม 2564 10:30:00 - 12:00:00 ประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ โดยผ่านระบบ Zoo ห้องสัญญาณ ID:247066809657 PASS : r8waycfo สนง.เขตสุขภาพที่ 8
30 ธันวาคม 2563 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี
24 ธันวาคม 2563 09:00:00 - 11:00:00 แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
23 ธันวาคม 2563 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุม ทองกราว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
17 ธันวาคม 2563 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2564 เรื่อง กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยประชุมผ่านระบบ Zoom ID:614 074 5308 PASS : r8waycfo สนง.เขตสุขภาพที่ 8
16 ธันวาคม 2563 08:30:00 - 16:30:00 ประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
15 ธันวาคม 2563 09:00:00 - 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
15 ธันวาคม 2563 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมพัฒนาศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (CMI) โรงพยาบาลชุมชน ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 ธันวาคม 2563 09:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง คปสอ.กุดจับ ปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ คปสอ.กุดจับ
9 ธันวาคม 2563 14:00:00 - 16:30:00 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC)กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) สสจ.ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
8 ธันวาคม 2563 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและเตรียมความพร้อมในการส่งมอบของขวัญปีใหม่ หมอ 3 หมอ ณ ห้องประชุมรวงพึ้ง สำนักงานเขตที่ 8 สสจ.อุดรธานี
1 ธันวาคม 2563 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ(ทาง Application Zoom) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ กลุ่มงานบริหารฯ สสจ.สกลนคร
30 พฤศจิกายน 2563 13:00:00 - 16:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ สสจ.อุดรธานี
25 พฤศจิกายน 2563 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 ตึกสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
24 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 - 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ(DHS) ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 ตึกสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สสจ.อุดรธานี
10 พฤศจิกายน 2563 09:00:00 - 16:00:00 เข้าร่วมเป็นเกียรติรับโล่รางวัล Medical Audit Award 2020 "Best"Coding Audit and MRA และรับเกียรติบัตรรางวัลผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอล์ จ.อุดรธานี สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
6 พฤศจิกายน 2563 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมภารกิจในการรับเสด็จฯ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 16 / 21