E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
23 มกราคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 นิเทศงานสาธารณสุข คปสอ.หนองแสง ณ ห้องประชุม รพ.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
19 มกราคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 เป็นประธานประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
12 มกราคม 2566 08:30:00 - 12:00:00 ประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น ๒ สสจ.อุดรธานีชั้น สสจ.อุดรธานี
28 ธันวาคม 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
22 ธันวาคม 2565 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมหารือสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ณ อาคารกัญยามาศ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
20 ธันวาคม 2565 09:30:00 - 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 956 320 0390 Passcode : 971786 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
19 ธันวาคม 2565 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
15 ธันวาคม 2565 08:30:00 - 16:30:00 15-16 ธันวาคม 2565 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนางานสาธารณสุข สร้างสุขภาพดี ให้ประชาชนไทยอย่างยั่งยืน"คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง" ณ ห้องประชุมเชียงราย แกรนด์บอลรูม โรงแรมเฮอริเทล เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน อ.เมือง จ.เชียงราย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
8 ธันวาคม 2565 14:00:00 - 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารอำนวยการชั้น 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
2 ธันวาคม 2565 08:30:00 - 17:00:00 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรวงผึ้งชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
1 ธันวาคม 2565 13:00:00 - 16:30:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพชายแดนและการส่งต่อ โดยผ่านระบบทางไกล Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
29 พฤศจิกายน 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
22 พฤศจิกายน 2565 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาอัตรากำลังแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 พฤศจิกายน 2565 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงาน พชอ.ด้วยกลไกการเยี่ยมเสริมพลัง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
4 พฤศจิกายน 2565 09:00:00 - 13:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงินการคลังและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนอกส์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
31 ตุลาคม 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 ตุลาคม 2565 10:30:00 - 13:30:00 ประชุม คทง.5X5 ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
26 ตุลาคม 2565 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี
19 ตุลาคม 2565 09:00:00 - 16:30:00 ลงพื้นที่่เพื่อพบปะและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ อำเภอโนนสะอาด และอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
19 ตุลาคม 2565 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังฯ ณ ห้องประชุมพัสดุ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 10 / 21