E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
31 สิงหาคม 2564 13:00:00 - 16:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
26 สิงหาคม 2564 15:00:00 - 16:00:00 ประชุมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.เขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
18 สิงหาคม 2564 13:00:00 - 16:00:00 ประชุม คกก.CFO ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 8/2564 โดยผ่านระบบ ZOO ห้องสัญญาณ ID : 343 908 3271 PASS : r8Waycfo สนง.เขตสุขภาพที่ 8
30 กรกฎาคม 2564 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 กรกฎาคม 2564 09:00:00 - 12:00:00 ประชุม กำหนดการพิจารณาคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสารสามัคคีชั้น 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
20 กรกฎาคม 2564 09:00:00 - 16:30:00 การประชุมสรุปผลการประเมินผล คปสอ.ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting สสจ.อุดรธานี
13 กรกฎาคม 2564 09:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงินการคลังและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง โดยผ่านระบบ ZOO ห้องสัญญาณ ID : 434 908 3271 PASS : r8Waycfo สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
12 กรกฎาคม 2564 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมเร่งรัดติดตามงานควบคุมป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
8 กรกฎาคม 2564 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมทีม PCT (โควิด) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทีม PCT รพ.กุดจับ
6 กรกฎาคม 2564 09:00:00 - 16:00:00 เป็นประธานติดตามเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโซน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองวัวซอ สสจ.อุดรธานี
2 กรกฎาคม 2564 09:30:00 - 16:30:00 เป็นประธานติดตามเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโซน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมแสงทอง โรงพยาบาลหนองแสง สสจ.อุดรธานี
1 กรกฎาคม 2564 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ(ER ชั้น 2) รพ.กุดจับ
30 มิถุนายน 2564 13:00:00 - 16:30:00 ประชุม กวป.ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
29 มิถุนายน 2564 09:00:00 - 16:00:00 เป็นประธานติดตามเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโซน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมรื่นรมย์ โรงพยาบาลน้ำโสม สสจ.อุดรธานี
25 มิถุนายน 2564 09:00:00 - 12:00:00 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและทบทวนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
25 มิถุนายน 2564 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับย้าย/รับโอนข้าราชการ โดยผ่านระบบ ZOOM MEETING สสจ.อุดรธานี
23 มิถุนายน 2564 09:30:00 - 16:30:00 เป็นประธานติดตามเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโซน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน สสจ.อุดรธานี
15 มิถุนายน 2564 09:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะทำงาน 5X5 โดยผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
5 มิถุนายน 2564 17:00:00 - 00:00:00 ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 8 โดยผ่านระบบ VDO Conference Aoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
31 พฤษภาคม 2564 13:00:00 - 16:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ โดยผ่านระบบ Zoom สสจ.อุดรธานี
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 14 / 21