E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
18 กรกฎาคม 2565 15:00:00 - 17:00:00 ประชุมบูรณาการส่งต่อผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องการบูร ชั้น 5 เขต8 สสจ.อุดรธานี
11 กรกฎาคม 2565 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
30 มิถุนายน 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
29 มิถุนายน 2565 09:00:00 - 10:30:00 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมกันเกราชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
22 มิถุนายน 2565 08:00:00 - 16:00:00 22-24 มิย.65โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานสาธารณภูเก็ต และ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สสจ.อุดรธานี
21 มิถุนายน 2565 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการผลิตผู้ข่วยพยาบาลฯ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
19 มิถุนายน 2565 09:00:00 - 16:00:00 19-20 มิ.ย.65 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
16 มิถุนายน 2565 13:00:00 - 16:00:00 16-17 มิย.65 ประชุมนำเสนอและสรุปตรวจราชการ กรณีปกติ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
1 มิถุนายน 2565 08:30:00 - 16:30:00 ประชุมผู้ประสานหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU/NPCU และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
31 พฤษภาคม 2565 13:00:00 - 16:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
25 พฤษภาคม 2565 09:00:00 - 13:30:00 ประชุม คทง.5X5 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง
17 พฤษภาคม 2565 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 811 1875 7117 Passcode: r8primary ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
11 พฤษภาคม 2565 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
3 พฤษภาคม 2565 08:30:00 - 16:30:00 ประชุมชี้แจงคณะทำงานติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอุดรธานี 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
3 พฤษภาคม 2565 09:30:00 - 12:00:00 เป็นประธานและร่วมประชุมชี้แจงคณะทำงานติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว จ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
29 เมษายน 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
8 เมษายน 2565 09:00:00 - 12:00:00 การประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 โดยผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
31 มีนาคม 2565 13:30:00 - 00:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
24 มีนาคม 2565 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมงานพัสดุ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
16 มีนาคม 2565 08:30:00 - 12:00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.กุดจับ) ปี 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ที่ว่าการอำเภอกุดจับ
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 12 / 21