E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
10 ตุลาคม 2565 11:00:00 - 12:00:00 ประชุม คทง.5X5 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
7 ตุลาคม 2565 09:00:00 - 16:30:00 ลงพื้นที่่เพื่อพบปะและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ อำเภอกุมภวาปี, อำเภอประจักษ์ฯ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
3 ตุลาคม 2565 09:00:00 - 12:00:00 ร่วมประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข โดย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
30 กันยายน 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
21 กันยายน 2565 08:30:00 - 16:30:00 โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสาธารณสุขตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ สสจ.อุดรธานี ปี2565 ณ ห้องประชุมมลฑาทิพย์ ฮอล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
21 กันยายน 2565 09:00:00 - 16:30:00 รับมอบประกาศเกียรติคุณการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ. ณ ศูนย์ประชุมมลทิพย์ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 กันยายน 2565 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 กันยายน 2565 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมจัดทำกรอบภารกิจของหน่วยบริการสาธารณสุข หลังการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
9 กันยายน 2565 14:00:00 - 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ณ ห้องประชุมงานพัสดุ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
2 กันยายน 2565 09:00:00 - 12:00:00 ประชุมหารือการปรับภารกิจหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขรองรับการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เขตสุขภาพที่8 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
1 กันยายน 2565 08:00:00 - 13:00:00 1-2 กย.65 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
31 สิงหาคม 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
30 สิงหาคม 2565 09:30:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
23 สิงหาคม 2565 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
16 สิงหาคม 2565 09:00:00 - 16:00:00 16-17 สค.65 ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามนโยบายการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
27 กรกฎาคม 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
25 กรกฎาคม 2565 11:30:00 - 12:00:00 ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม ร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
25 กรกฎาคม 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
25 กรกฎาคม 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมคัดเลือกอำเภอต้นแบบบูรณาการงานปฐมภูมิ(3หมอ-PCU/NPCU-รพ.สต.ติดดาว-พชอ.) ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
19 กรกฎาคม 2565 09:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุข คร้ั้งที่ 15/2565 ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 11 / 21