E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
6 มิถุนายน 2567 08:00:00 - 16:00:00 ออกประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครื่อข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2567 ภาคเช้า NPCU. นาดี - แสงทอง ภาคบ่าย NPCU. แสงสว่าง - ท่าสี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
6 มิถุนายน 2567 08:30:00 - 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
4 มิถุนายน 2567 13:30:00 - 16:00:00 ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบบริการนัดหมายออนไลน์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex meeting : 2511 341 2677 Password : BDH2077 โดยกำหนด 1 User ต่อ 1 รพ. สำนักสุขภาพดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุข
2 มิถุนายน 2567 08:30:00 - 16:00:00 พิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสกลนคร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร สนง.เขตสุขภาพที่ 8
31 พฤษภาคม 2567 09:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี สนง.เขตสุขภาพที่ 8
31 พฤษภาคม 2567 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
31 พฤษภาคม 2567 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
31 พฤษภาคม 2567 15:30:00 - 16:30:00 ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างลูกจ้างรายวัน(รายใหม่) ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 พฤษภาคม 2567 13:00:00 - 16:30:00 ประชุมมอบนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2567-2568 ณ ห้องประชุมสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
24 พฤษภาคม 2567 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
23 พฤษภาคม 2567 08:30:00 - 12:00:00 ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.เขตสุขภาพที่ 8 สสจ.อุดรธานี
18 พฤษภาคม 2567 08:30:00 - 16:30:00 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สสจ.อุดรธานี
17 พฤษภาคม 2567 13:30:00 - 16:30:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้านโยบายสำคัญเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.เขตสุขภาพที่ 8 สนง.เขตสุขภาพที่ 8
15 พฤษภาคม 2567 08:30:00 - 16:30:00 เป็นประธานประชุมผู้ประสานงานปฐมภูมิ ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 พฤษภาคม 2567 13:30:00 - 16:30:00 ร่วมอบรมการใช้งานศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน(Financial Ddta Hub) กระทรวงสาธารณสุข ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 พฤษภาคม 2567 09:30:00 - 12:00:00 ประชุมเพื่อหารือการขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สนง.สสจ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
3 พฤษภาคม 2567 08:30:00 - 15:00:00 สัมมนา RLU hospital 4 ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซนทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
30 เมษายน 2567 10:30:00 - 16:00:00 ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
29 เมษายน 2567 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมงานพัสดุ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
26 เมษายน 2567 08:00:00 - 12:00:00 เรื่อง การออกปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจำเดือน เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านดงธาตุ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 2 / 21