E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
19 เมษายน 2567 08:30:00 - 16:30:00 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
17 เมษายน 2567 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมทบทวนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
17 เมษายน 2567 13:30:00 - 16:30:00 คัดเลือกกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ระดับเขต ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.เขตสุขภาพที่ 8 สนง.เขตสุขภาพที่ 8
9 เมษายน 2567 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมกัญยามาศ อาคารแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
9 เมษายน 2567 11:00:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนปี 2566 (ปี1ขึ้นปี2) ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
6 เมษายน 2567 14:00:00 - 16:30:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุดรธานี ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
28 มีนาคม 2567 13:00:00 - 16:00:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 มีนาคม 2567 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกประเมินบุคคลเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
26 มีนาคม 2567 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)สาขาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 โดยผ่านระบบ Zoom Meeting ID:562 030 2008 Passcode:r8waymoph สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
25 มีนาคม 2567 09:00:00 - 14:30:00 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงคืนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดเพื่อเตรียมการปรับเกลี่ยค่าแรงของหน่วยบริการจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบ 2576 โดยผ่านระบบ VDO Conference QR Code Link สนง.เขตสุขภาพที่ 8
21 มีนาคม 2567 08:00:00 - 17:00:00 ประชุมติดตามหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไตรมาสที่ 4 2566 (Coaching) ณ ห้องประชุม รพ.สมเด็จพระยุุพราชบ้านดุง , รพ.หนองหาน สสจ.อุดรธานี
19 มีนาคม 2567 08:00:00 - 17:00:00 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบ 2567 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
19 มีนาคม 2567 09:30:00 - 12:00:00 เลื่อนจาก 20 มีค.เป็น 19 ประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการเลื่อนชั้นลูกจ้างประจำ รอบ 1 เมย.67 และการพิจารณาย้ายข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
14 มีนาคม 2567 09:00:00 - 16:00:00 14-15 มี.ค.67 ตรวจราชการและนิเทศงานหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำเขตสุขภาพที่ 1-12 ประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย(ระบบสุขภาพปฐมภุมิ) ณ จังหวัดบึงกาฬ สนง.เขตสุขภาพที่ 8
14 มีนาคม 2567 10:30:00 - 12:00:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งประเภทวิชาการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำนวน 33 แหจ่ง ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
13 มีนาคม 2567 10:00:00 - 12:00:00 คณะทำงานระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)สาขาอายุรกรรมและโรคติดเชื้อ(Sepsis) ผ่านระบบ Zoom meeting ID : 705 9451 Passcode:cso1234 สสจ.อุดรธานี
12 มีนาคม 2567 09:00:00 - 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาชีวาภิบาล เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2567 ณ วัดคำประมง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร สนง.เขตสุขภาพที่ 8
12 มีนาคม 2567 09:00:00 - 12:00:00 เข้าร่วมงาน "กำจัดความขัดแย้ง ก่อนขึ้นศาลได้อย่างไร" ณ ห้องพรรณศิริ โรงแรมเดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
12 มีนาคม 2567 13:00:00 - 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน Health Rider หรือ อสม.ไรเดอร์ ผ่านระบบ Webex number:251 710 48970 Password:3J4CfQP3dQB สสจ.อุดรธานี
8 มีนาคม 2567 10:00:00 - 12:00:00 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพระดับบริการจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
ทั้งหมด  430  รายการ  หน้า: 1 / 22