Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูล

สรุปผลงานโรงพยาบาลกุดจับ
1   ผลงาน EMS ปี 2551 212.45 KB
2   ผู้รับบริการ ER ปี 2551 301.88 KB
3   สรุปผลงาน ER ปี 2551 289.17 KB
4   ข้อมูลทั่วไป ปี 2551 325.08 KB
5   สรุปรายงาน PCU เมืองเพีย 296.82 KB
6   ปกคปสอ. ปี 2551 66.24 KB
7   สรุป งานระบาด ปี 2551 90.64 KB
8   สรุป รังสี ปี 2551 41.94 KB
9   สรุปงาน LR ปี 2551 116.45 KB
10   สรุปงาน OPD ปี 2551 198.86 KB
11   สรุปงาน ward ปี 2551 139.10 KB
12   สรุปงาน ทันตกรรม ปี 2551 104.27 KB
13   สรุปงาน แพทย์แผนไทย ปี 2551 71.09 KB
14   สรุปงาน เภสัชกรรม 2551 638.69 KB
15   สรุปผลงานงานชันสูตร ปี 2551 77.91 KB
16   สรุปผลงาน(รพ.กุดจับ ปี 2551) 240.38 KB
17   สรุปผลงานภาพรวม ปี 2551 240.46 KB
18   ข้อมูลทั่วไป ปี 2552 308.58 KB
19   ข้อมูลพื้นฐานPCU ปี 2552 206.06 KB
20   สรุปงานระบาดวิทยา ปี 2552 70.72 KB
21   สรุปรายงาน PCU ปี2552 451.06 KB
22   ผู้ป่วยใน ปี 2552 154.51 KB
23   สรุปงาน LR ปี 2552 116.92 KB
24   สรุปผลงานOPD ปี 2552 45.05 KB
25   ผลงานEMS ปี 2552 90.38 KB
26   ผู้ป่วยฉุกเฉิน ปี 2552 162.21 KB
27   ผู้รับบริการ ER ปี2552 94.23 KB
28   สรุปผลงาน ER ปี2552 490.13 KB
29   สรุปแผนงาน ปี2552 125.18 KB
30   สรุปผลงานงานชันสูตร ปี2552 77.96 KB
31   สรุป ฝ่ายทันตกรรม ปี 2552 77.91 KB
32   สรุป งานประกันฯ ปี 2552 67.66 KB
33   สรุปงาน แพทย์แผนไทย ปี 2552 62.94 KB
34   สรุปงาน รังสี ปี 2552 39.13 KB
35   สรุปงาน ผลงาน 2552 471.15 KB
36   สรุปผลงานฝ่ายเภสัชกรรม 2552 581.02 KB
37   สรุปผลงานภาพรวม ปี 2552 239.49 KB
38   สรุปข้อมูลทั่วไป ปี 2553 295.33 KB
39   PCU.เมืองเพีย ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2553 278.35 KB
40   สรุปรายงาน PCU .เมืองเพีย ปี 2553 794.81 KB
41   สรุปข้อมูลทั่วไป ปี 2553 295.33 KB
42   สรุปผลงานER ปี 2553 307.46 KB
43   ผู้ป่วยใน ปี 2553 158.67 KB
44   สรุปผลงานผู้ป่วยนอก ปี 2553 256.43 KB
45   สรุปงาน LR ปี 2553 135.48 KB
46   สรุปผลงานงานชันสูตร ปี 2553 77.69 KB
47   ฝ่ายทันตกรรม ปี 2553 101.86 KB
48   งานประกันฯ ปี 2553 67.31 KB
49   แพทย์แผนไทย ปี 2553 97.29 KB
50   สรุปงาน รังสี ปี 2553 100.70 KB
51   สรุปผลงานเภสัช ปี 2553 331.00 KB
52   สรุปผลงานภาพรวม ปี 2553 244.74 KB
53   ข้อมูลกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลกุดจับ ปี 2554 426.11 KB
54   สรุปผลการให้บริการ งานผู้ป่วยนอก ปี 2554 777.48 KB
55   สรุปผลงานOPD ปี 2554 256.75 KB
56   ผู้ป่วยใน ปี 2554 157.04 KB
57   สรุปข้อมูลห้องคลอดปี 2554 33.53 KB
58   ผู้รับบริการงานอุบัติเหตุ ER. ปี 2554 429.47 KB
59   สรุปงานอุบัติเหตุ ปี 2554 615.68 KB
60   แพทย์แผนไทย ปี 2554 122.97 KB
61   สรุปผลงานรังสี ปี 2554 408.11 KB
62   ข้อมูลพื้นฐานPcuที่ปรับปรุงแล้ว ปี 2554 169.20 KB
63   สรุปแผนงาน PCU ปี 2554 290.54 KB
64   ฝ่ายทันตกรรม ปี2554 104.87 KB
65   สรุปงาน เภสัช ปี2554 451.82 KB
66   ผลงาน ปี 2554 435.27 KB
67   สรุปผลงานภาพรวม ปี 2554 312.16 KB